Home

Sou 2022:78 remiss

Svar på remiss gällande Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd Yttrande Trafikverket ser positivt på en översyn och en differentiering av strandskyddet. Trafikverket hade gärna set Remissvar på betänkandet av utredningen om översyn av strandskyddet, SOU 2020:78 Beslut 1. Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och beslutar att översända det till Miljödepartementet. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet. Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - (SOU 2020:78) Uppdaterad 4 maj 2021. Publicerad Remissvar Miljodepartementet SOU 2020_78.pdf (160 kB, pdf) Kontakta SMHI. SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Reception och växel: 011-495 80 00 Telefon kundtjänst: 011-495 82 00. E-post. SOU 2020:78 Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet Stockholm 2020 Tillgängliga stränder Svara på remiss - hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss From: Liisa Viinamäki on behalf of M Naturmiljöenheten Sent: den 8 februari 2021 09:44 To: M Registrator Cc: Linnea Rosenlöf Nilsson Subject: VB: Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - Svar senast 3/5 2021 Från: Lisa Lundstedt Skickat: den 8 februari 2021 09:22 Till: M Naturmiljöenheten Ämne: Re: Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga.

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd

sou 2020 78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet Stockholm 2020 Svara på remiss - hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss Remissyttrande: Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 27 april, 2021. Svenskt Friluftsliv lämnade ett remissvar till Miljödepartementet på remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78). Remissvar pa utredningen Tillga ngliga stra nder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Holmön Utvecklingsforum (HUF) har tagit del av utredningens förslag och har följande synpunkter: Innehål 2021-05-24 Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (SOU 2020:78) pdf. 2021-04-30 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) pdf. SOU 2020:77 pdf Remiss: Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har tagit del av och getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen om översyn av strandskyddet (SOU 2020:78). Remissvar.

Remissyttrande: Tillgängliga stränder - ett mer

differentierat strandskydd SOU 2020:78 Statskontorets avgränsar sitt remissvar till de delar i utredningens förslag och bedömningar som rör effektivitet, förvaltning, organisering och tillsyn besvara remiss - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 Förslag till beslut Rätten att fatta beslut om Eskilstuna kommuns svar på remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78, delegeras till kommunstyrelsens ordförande

Remisser - Svea hovrätt - domsto

RUN/104/2021 strandskydd (SOU 2020:78) Remiss

Author: Lizah Lund Created Date: 04/21/2021 01:23:00 Title: Yttrande över SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskyd strandskydd (SOU 2020:78) Svensk Forsakring noterar att betankandet lyfter fram att klimatforandringarnas effekter, t ex hojd havsniva, kommer att paverka strandskyddet framledes. Dock menar vi att konsekvenserna av hojd havsniva inte aterspeglas fullt ut i de forsla

Svenska Botaniska Föreningen är kritisk till utredningen

Svar på remiss (SOU 2020:78) - Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd Sammanfattning Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att ge en särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet SOU 2020:78. Anmälan av svar på remiss Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets anmälan av svar på remissen. Johan Castwall Förvaltningschef Gunnar Jensen Avdelningschef Remissen Exploateringsnämnden har fått remissen. Remiss av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare Diarienummer: A2020/01490/ARM Publicerad 06 juli 2020 · Uppdaterad 14 april 2021 Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Remissvar - Tillväxtverket - tillvaxtverket

 1. Yttrande över Miljödepartementets remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78, 2021-04-28. Yttrande över Finansdepartementets remiss Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75, 2021-04-21
 2. Dokument / WWFs remissvar på Strandskyddsutredningens slutbetänkande (SOU 2020:78) Remissvar | 29 apr, 2021 WWFs remissvar på Strandskyddsutredningens slutbetänkande (SOU 2020:78
 3. Remissvar. 8. Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020 78.pdf (pdf, 1300,6kB) Tipsa en vän Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook. Konsumenternas Försäkringsbyr.
 4. Remissvar. Vi är en viktig remissinstans och besvarar mellan 100 och 200 remisser varje år. Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78; Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77
 5. Här publicerar vi Naturturismföretagens remisser och remissvar. Remissyttrande . Remissyttrande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) Läs Naturturismföretagens remissyttrande >> Remissvar. Remissvar Skogsutredningen 2019.
 6. 2021-05-03 Remissvar från STF: Miljödepartementets avseende Strandskyddsutredningen (SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd) 2021-04-30 Remissvar från STF: Miljödepartementets avseende Skogsutredningen (SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
 7. Offentligt tryck (SOU & Ds) t.o.m 2020-års årgång beställs från Norstedts Juridik; nj.se/offentligapublikationer Tel 08-59819190 Regeringen och Regeringskanslie

Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige 2020-04-27 | 8-45853 Betänkandet samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Remiss av delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40) Yttrande över Domstol sverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m Här finns FOI:s yttrande över remisser från regeringen. Yttranden över remisser från myndigheter eller andra organisationer återfinns endast till del i denna förteckning. Svar på remisser där FOI inte har haft några synpunkter är inte publicerade här. Kontakta FOI:s registratur om du inte hittar det du söker Remiss - SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, pdf: 2016-06-21: 2016/024429: Remiss förslag till regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (UD216/09273/IU), pdf Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling SOU 2021:23 LM2021/015479 (pdf, nytt fönster) Inkom datum: 2021-05-18 Sista svarsdatum: 2021-09-13. Finansdepartementet

Remiss av betänkande Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 Bifogade handlingar översänds till ovanstående remissinstanser för yttrande senast den 8 april 2021. Handläggare: Anna Åhr, samhällsbyggnadsavdelningen, kommunstyrelsen regeringens utredning Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), som om de föreslagna åtgärderna skulle genomföras ger möjlighet till en, i vårt tycke, stor ökning av mängden bryggor. Vidare saknas en diskussion om bryggors beskaffenhet och påverkan på botten Remissyttrande över Skogsutredningens betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 2020:73 (2021-04-30) pdf. Remissyttrande över Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2020-07-01) pdf

HUFs remissvar på strandskyddsremissen. 2021-04-29 HUF, Offentliga aktörer, Övrigt Olle Nygren. HUF har nu lämnat in sitt remissvar på remissen SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd. Läs hela remissvaret. Holmöns Utvecklingsforum remissvar SOU 2020:78 Tillgängliga stränder. sou 2021 38 En ny lag om ordningsvakter m.m. BETÄNKANDE AV ORDNINGSVAKTSUTREDNINGEN SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m. Betänkande av Ordningsvaktsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:38 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM.

Remiss av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

 1. Remissvar Remissvar. På denna sida hittar du Valideringsdelegationens remissvar på betänkanden och promemorior från regeringen och i vissa fall remisser från myndigheter. SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (regeringen.se
 2. Remissvar betänkande miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) (pdf-fil, 366 kB) Remiss framställan om ändring i förordningarna (2001:590), (2001:650) och (2005:399) N2017/06148/MRT (pdf-fil, 84 kB
 3. Remiss av SOU 2019:01 Santiagokonventionen mot organhandel Synpunkter till SLS kansli senast den 20 oktober 2019. Remiss av promemoria - Särskilt förordnande av läkare Synpunkter till SLS kansli senast den 8 september 2019. Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring av patientsäkerhetsförordningen (2010:1369
 4. Arbetsgivarverket har, liksom flera andra aktörer och organisationer, varit konsekvent för att renodla DO:s roller på grund av svårigheterna att förena dem (se Arbetsgivarverkets remissvar på SOU 2014:41, s 347, s 353-354, s 360-361)

REMISSVAR: Remiss av SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid. ANGÅENDE REMISS: PM Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19. REMISSVAR: Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3 Rut-utredningens slutbetänkande Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) (PDF 159KB) Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (PDF 161KB) ; En ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (PDF 158KB) ; En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29. Remiss om biojet för flyget (SOU 2019 11).pdf Förslag till ändringar i förordningen (2016 881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.pdf Yttrande - Havs- och vattenmyndighetens översyn av områden av riksintresse enligt Miljöbalken (MB) bestämmelser i 3 kap. 5 §.pd Remiss av delbetänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50 2021-01-14 En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål(Ds 2020:23 Svar på remiss av Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen i slutet av 2018 tillsatte den Klimatpolitiska Vägvalsutredningen (SOU 2020:4) och att regeringen har för avsikt att anta en strategi för hur Sverige kan nå nettonegativa utsläpp av växthusgaser

Varje år svarar Domstolsverket på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger Domstolsverket sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Sveriges Domstolar om de genomförs. Här hittar du ett urval av Domstolsverkets remissvar Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil Här följer Svensk Handels remissyttrande om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil. Er ref: M2020/02005. Svensk Handel är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare inom såväl parti-, detalj- och. Här hittar du remissvar som NCK lämnat. Gå direkt till remissvar år 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 och 2009.. Remissvar 2021. SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott NCK:s yttrande över remiss

Svar på remisser SF

 1. Remissvar 2011 Visa fördjupning Remissvar 2011 Betänkanden 2011 Yttrande över betänkandet Månadsuppgifter - snabbt och enkelt SOU 201140 (2011-10-24) (pdf, 565kB
 2. Remiss av SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet - hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader Diarienummer: Fi2021/00419 Publicerad 05 februari 2021 · Uppdaterad 11 maj 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet - hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader
 3. Remissvar SOU 2020:73 Diarienr: M2020/01926 Svenska jägareförbundet (förbundet) har följande synpunkter på remitterat förslag. Sammanfattning Förbundet anser: • Trots att utredningen belyser jaktorganisationernas avgörande roll i ett utpekat viktigt ämn

WWFs remissvar på Strandskyddsutredningens slutbetänkande

 1. Remissvar äldre än 2019 (i urval) Beteckning Titel Datum; UHM-2018-0305: Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler i överprövningsmål (SOU 2018:44
 2. Här publicerar vi remissvar som har beslutats av generaldirektören och som har besvarats under de senaste åren. Äldre remissvar kan fås av registrator
 3. Remissvar. 2020-12-18 . Riksarkivets yttrande över Innovation genom information (SOU 2020:55) Riksarkivet anser att det utifrån huvudbetänkandet är svårt att överblicka och dra slutsatser om vilka konsekvenser den föreslagna nya öppna data-lagen får
 4. eringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området. Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79 Publicerad: 2021-05-07 . Ladda ner . Senast uppdaterad: 9:03 - 18 maj, 2021
 5. Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31) Finansdepartementet. Stockholm 2020-11-30. Remissyttrande samt hemställan om översyn av materiella bestämmelser i mervärdesskattelagen med anledning av SOU 2020:31, Ny mervärdes-skattelag
 6. Remiss av betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) Mottagare: Justitiedepartementet Datum: 2017-02-09 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i och ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

Svensk Försäkrin

Remiss av Havet och människan (SOU 2020:83) Förslag till beslut Vatten- och miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen antar kommunled-ningskontorets yttrande som sitt och översänder det som Kalmar kommuns svar på Miljömålsberedningens remiss om SOU 2020:83 Havet och människan Remissvar 2020. Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2020. (SOU 2020:48) Mottagare: Finansdepartementet Datum: 2020-12-15. Tullverkets yttrande om betänkandet Ändringar i smugglingslagen - Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (STY 2020-590 Remiss av delbetänkandet Datalagring - brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75) 2018-01-29 | 202 513684-17/112 Nya CO2-krav för lätta fordo

Remiss av Havet och människan (SOU 2020:83) 2021-05-11. Läs den fullständiga remissen till Miljömålsberedningens Havet och människan. Diarienummer M2021/00092. Bakgrund Här kan du läsa och ta del av de remissvar som Arbetsgivarverket skrivit de senaste två åren. Söker du ett äldre remissvar, kontakta registrator@arbetsgivarverket.se Remiss SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (M2019/00661/S) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sin

Remissvar Statskontore

Tullverkets remissvar på SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige - Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Mottagare: Kulturdepartementet Datum: 2018-03-12. Tullverkets yttrande gällande Varupaketet med förslag till två nya förordningar på området för produktlagstiftning, KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796 God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen efterfrågar dessutom synpunkter kring förutsättningar för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa Spelinspektionens remissvar på SOU 2020:77 och SOU 2020:64 Lyssna Publicerad: 2021-04-22 . Spelinspektionen har den 19 april beslutat om remissvar över Spelmarknadsutredningens två betänkanden. Delbetänkande - Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64).

Skatteverkets remissvar 2021-01-15, Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50 Remiss av SOU 2021:36 Gode män och förvaltare - en översyn Diarienummer: Ju2021/01883 Publicerad 31 maj 2021 Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Gode män och förvaltare - en översyn, SOU 2021:36 Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4) Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 I Socialstyrelsens uppdrag ingår att hantera ett stort antal remisser från myndigheter, domstolar och andra organisationer. Här presenterar vi ett urval av de remisser och remissvar från föregående år och framåt Ärende: Remiss av SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, svar senast 29/4 2021 Datum: den 28 januari 2021 13:19:09 Bilagor: image002.png 05545 Remissmissiv SOU 2020 59 Innovation som drivkraft.pdf Från och med januari 2021 skickar Regeringskansliet som huvudregel ut produkter som remittera

Remiss: SOU 2019:58, arkivutredningens betänkande. Från: Kulturdepartementet. Läs SHF:s svar 26 maj 2020. Remiss: Strategi för Studieförbundet Vuxenskolans arbete med organisationer och föreningar under 2020-2025. Från: Studieförbundet Vuxenskolan Remissvar om utredningen Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare, SOU 2020:50 Remiss av utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 Remissvar angående betänkandet En gemensam angelägenhet, SOU 2020:4 Remiss av betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn (SOU 2020:60) SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande 1 Sammanfattning. Skatteverket har ingen invändning mot att förslaget genomförs. Skatteverket lämnar dock mot bakgrund av verkets övergripande uppdrag att bidra till ett väl fungerande samhälle vissa synpunkter på delbetänkandet

Rapporter och remissvar. Sök bland Svenskt Näringslivs rapporter, pressmeddelanden, remissvar och skrivelser. Filtrera. TRÄFFAR: 1 - 10 av 1698. REMISSVAR — 24 maj 2021 Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete Remiss -Genomförande av balansdirektivet -balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81) Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på betänkandet. De som deltagit Yttrandet har avgetts av generaldirektren Erna Zelmin-Ekenhem. I den. SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten . M 2020:05 Utredningen om verksamheters kommunala avfall . Mer information. SOU 2021 24 Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin. Ju 2020:13 Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut. Remissvar. Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska SOU 2020:67 Besvarad 2021-04-27; Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 Besvarad 2021-04-27; Genomförandet av balansdirektivet. Remissvar avseende betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16) Dnr: 20-3614 PTS tillstyrker, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, huvuddelen av förslagen i betänkandet

Under veckan som gått har Stockholms universitet lämnat sina remissvar på två statliga utredningar som förtjänar en särskild kommentar. Dels gäller det Tillitsdelegationens betänkande om en gemensam utbildning för samtliga statsanställda, som enligt förslaget ska utformas av Statskontoret men genomföras av ett utvalt lärosäte (SOU 2020:40)

Remisser och remissvar - Naturturismföretage

 1. Remissvar på utredningen SOU 2020:3 om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam från Svensk Klimatcertifiering AB Utredningen utgår ifrån att fosfor kommer att vara en ändlig resurs som bland annat jordbrukarna behöver för att sprida på sina åkrar för att få bra skördar
 2. Remissvar gällande betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) 2017-01-30 | 131-563274-16/112 Remiss - förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövnin
 3. Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft. Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare
 4. Remiss av SOU 2021:30 Kampen om tiden - mer tid till lärande. Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2021:30 Kampen om tiden - mer tid till lärande
 5. Remiss av Fler barn i förskolan - för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2021-04-22. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt tid. Stadsledningskontoret för yttrande senast 2021-04-30

Rapporter och remissvar; Kalendarium Pressrum Nyhetsbrev Lönerapportering In English. Sök på webbplatsen Sök. Start Sakområden Skatter. REMISSVAR 22 december 2020. Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) Ladda ner. MOTTAGARE. Finansdepartementet. Externt diarienummer. Fi/2020/03342 Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: 2021/0268 Justitiedepartementet. Datum: 11 juni 2021 Ansvarig handläggare: Torbjörn Eklun Remissvar om betänkandet Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Remiss av Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70 Remiss fråntid.kommunstyrelsen Stockholms stad Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2021-02-23. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt Stadsledningskontoret för yttrande senast 2021-03-09 Svar på remiss av betänkande - En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 19 mars 2020 som svar på remiss av betänkande - En utvecklad vattenförvaltning SOU2019:66 Beskrivning av ärende

Remiss -55 år och karensval (SOU 2020:65) Arbetsmiljverkets synpunkter Arbetsmiljöverket har inga synpunkter på frslaget. Bakgrund Arbetsmiljöverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på frslaget. De som deltagit Beslutet har fattats av generaldirektren Erna Zelmin -Ekenhem Ett tandvårdsstöd för alla — fler och starkare patienter (SOU 2015:76) samt Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning) (PDF 27KB) Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) (PDF 38KB) En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75) (PDF 45KB Se lista. Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) (PDF 28KB) Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) (PDF 34KB) Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) (PDF 34KB) Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) (PDF 27KB) Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66) (PDF 26KB). (SOU 2020:41) Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad av den statliga utredningen om kommuners möjlighet att medverka i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast 2020-09-25. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svar

Remissvar om SOU 2020:66 IAF lämnar inga synpunkter på förslagen och bedömningarna. I övrigt hänvisar IAF till det remissvar myndigheten lämnade med anledning av delbetänkandet På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (Dnr U2019/02278/GV) SOU 2020_47 Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag. Publicerad version, 241 KB, PDF-dokument. Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.s Riksrevisionen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40). Vi har valt att begränsa vårt yttrande till de frågor som berör den egna myndigheten m.remissvar@regeringskansliet.se Kopia till: Betänkande - En utvecklad vattenförvaltning SOU 2019:66 Sjöfartsverket har tagit del utredningen och har ingen erinran med anledning av utredningens förslag. Ärendet har beslutats av generaldirektören Katarina Norén. I handläggningen ha SOU 2016:2. Slutbetänkande av En nationell samordnare . för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Stockholm 2016. Svara på remiss - hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss

Remiss; 11 februari, 2021 Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1) IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret Spelinspektionens remissvar - En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 Lyssna Publicerad: 2021-04-22 . Spelinspektionen ser positivt på att Jämlikhetskommissionen i sitt betänkande belyser sambandet mellan risker för överdrivet spelande och möjligheterna att nå ökad ekonomisk jämlikhet.. REMISSVAR 15 april 2021. Remiss 55 år och karensval - SOU 2020:65 Ladda ner. MOTTAGARE. Näringsdepartementet. Externt diarienummer. N2020/02936. Svenskt Näringslivs diarienummer. 2020-228

 • GRT/IDR.
 • IFRS 17 Insurance.
 • NWO ransomware.
 • CoinTracker app review.
 • Bata meaning in Urdu.
 • 100 pesos coin to dollars.
 • Slutpriser gårdar jämtland.
 • Sunrun Analyse.
 • Vocaloid 3 price.
 • Melbourne cryptocurrency.
 • Redovisningsbyrå Flashback.
 • Marathon digital Holdings forum.
 • Ifrs 2 kpmg.
 • Bokföra leverantörsfaktura Fortnox.
 • Buy VCC for PayPal.
 • Beleggen in België.
 • Arbetsledare drift och underhåll lön.
 • Bitcoin Stock to Flow Deflection.
 • Attest pensioensparen Belfius.
 • Förhandsavtal bostadsrätt.
 • SwC Poker rake.
 • Roberto Benigni.
 • DKB Sparbuch Kind.
 • Military summer camps nj.
 • Erbjudande Kvantum.
 • Möbler offentlig miljö.
 • Oliver hållbarhet öppnad.
 • 10 gram Gold Bar price in Canada.
 • Avsatt korsord.
 • Avanza problem 2021.
 • Rött färgämne synonym.
 • Lön arbetsledare trädgård.
 • Nordic Council of Ministers.
 • Tropica Premium Nutrition vs Specialised.
 • Sell PayPal funds.
 • Allekirjoitus OP fi.
 • Keystore wallet.
 • Länsförsäkringar sparkonto företag.
 • Byggherre fastighetsägare.
 • How to buy IOTA on eToro.
 • Hr chef Ekobrottsmyndigheten.