Home

Öppna jämförelser Socialstyrelsen

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelsen Öppna jämförelser av äldreomsorg Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området äldreomsorg. Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård - Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård Öppna jämförelser finns för flera områden inom hälso- och sjukvården. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter och även till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvår Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området ekonomiskt bistånd. Resultaten är baserade på registerdata samt den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelse

Vecka 25 (preliminärt) - öppna jämförelser socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 202 Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende - Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård. Här kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg

avser. Öppna jämförelser är en del av Socialstyrelsens nationella kun-skapsstyrning. SKL. har ett särskilt ansvar för att stödja kommuner, landsting och regioner och verka för att öppna jämförelser används för analys och för-bättringsarbete såväl på en övergripande ledningsnivå som i den brukar-nära verksamheten Öppna jämförelser 2019 av vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen ansvarar för och publicerar 2019 års Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. I år presenteras resultaten i form av ett indikatorset som redovisas på kommun-, läns- och riksnivå. Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2019, Socialstyrelsen Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för socialtjänstens krisberedskap besvarades av 91 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020 Öppna jämförelser - Socialstyrelsen Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna kan användas för att följa upp och utveckla verksamheterna

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård - Socialstyrelse

Öppna jämförelser 2016 Säker vård, hos Socialstyrelsen, ger en nulägesbild utifrån ett urval av indikatorer inom området säker vård. När det gäller säker vård omfattar rapporten indikatorer som ska återspegla förekomsten av vårdskador visa i vilken utsträckning vården vidtar åtgärder för att förebygga vårdskado Öppna jämförelser. Genom Socialstyrelsens Öppna Jämförelser jämförs kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser är tänkt att ge insyn och bidrag till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Famna ingår i styrgruppen för det nationella projektet Öppna jämförelser av. Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat SOCIALSTYRELSEN 4 Så genomförde vi öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS 2019 Enhetsundersökningen LSS samlar in data genom två enkäter: • En enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. • En enkät till dagliga verksamheter enligt 9 § 10 LSS Så kallade öppna jämförelser syftar till att stimulera en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet. Trots delvis omfattande kritik utökas användningen av öppna jämförelser. Riksrevisionen granskar nu om det är ett ändamålsenligt sätt att följa upp och utveckla socialtjänstens kvalitet

Öppna jämförelser av socialtjänst - Socialstyrelse

4 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN Inledning Socialstyrelsen samlar årligen in Öppna jämförelser publiceringskalender Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för. Publiceringskalender 2021 Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samverkanspart, se publiceringskalendern nedan Öppna jämförelser från Socialstyrelsen slår fast att det finns ett stort antal områden där förbättringar behövs av såväl förebyggande som planerad vård. Svensk vård präglas ännu av stora ojämlikheter, konstaterar Socialstyrelsen i Öppna jämförelser 2016

Socialstyrelsen och SKL har i uppdrag att ta fram Öppna jämförelser för socialtjänstens olika verksamheter. Öppna jämförelser ska kunna användas som ett av fl era underlag för dialog för att förbättra social-tjänstens kvalitet, underlätta politiska beslut samt för uppföljning och utvärdering Öppna jämförelser 2017 Den åttonde gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att vården och omsorgen om äldre både förbättrats och försämrats något. Läs eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 201

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2017; Öppna jämförelser 2016. Vård och omsorg om äldre : jämförelser mellan kommuner och län. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2017; Öppna jämförelser 2015. Vård och omsorg om äldre : jämförelser mellan kommuner och län. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016 Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård har presenterats årligen sedan 2006 och görs i samverkan med Socialstyrelsen ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 - ÄLDREOMSORG OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD - GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN 5 Öppna jämförelser för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå Källa: Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2019, äldreomsorg och. Förutom Öppna jämförelser folkhälsa görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner.Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser: Skola: grundskola, gymnasieskola; Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och. Socialstyrelsens data för jämförelser. PxWeb 2020 v1. svenska English. >> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård. 1. Välj tabell. 2. Välj variabel. 3

Ladda ner: Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården - handlingsplan för 2014-2015, S2014.008 (pdf 527 kB) År 2009 beslutades om en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut. publicera öppna jämförelser avseende hälso- och sjukvård, inklusive jämlik vård och läkemedel. Socialstyrelsen ska vid are i rapporten lämna förslag på med vilken frekvens öppna jämförelser folkhälsa bör genom-föras Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning och trygghet, samt levnadsvanor

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

 1. Avdelningen för statistik och jämförelser Registerenheten inrapportering@socialstyrelsen.se SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Öppna, redigera och spara filer som ska laddas upp i Socialstyrelsens portal Filip med hjälp av Exce
 2. Socialstyrelsen kan därför inte göra en bedömning av konsekvenserna av rekommendationen om utomhusvistelse. Referenser. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2017; Öppna jämförelser 2016. Vård och omsorg om äldre : jämförelser mellan kommuner och län. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2017; Öppna jämförelser 2015
 3. Driftstörning. Tillfällig driftstörning. Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt vi kan
 4. Öppna jämförelser omfattar idag en lång rad kommunala och landstingskommunala verksamheter. Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag
 5. skar - p

mentet, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagarna och Famna) tänker sig att öppna jämförelser ska användas av brukare. • Diskussion kring hur verksamhetsledare och politiker kan och bör för- Öppna jämförelser framstår utan tvekan som en modern och bra idé, o Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet är att stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. I öppna jämförelser på enhetsnivå kan utförare jämföra sin verksamhe Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser Personlig assistans kommer inte att ingå i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att slutföra till och med 2014

Kalendarium för öppna jämförelser - Socialstyrelse

Öppna jämförelser ger insyn och bidrar till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde Öppna jämförelser har genomförts inom hälso- och sjukvården sedan 2006 och Socialstyrelsen har i uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser inom Socialtjänstområdet (S2009/5079/ST). SKL, FHI och Socialstyrelsen presenterade dessutom för första gången öppna jämförelser för folkhälsa i oktober 2009

Öppna jämförelser av hemtjänst och - Socialstyrelse

Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser. Liten nytta för kommunerna av öppna jämförelser, visar Riksrevisionens granskning. Vare sig kommunerna, Socialstyrelsen eller regeringen bryr sig så mycket om att följa upp jämförelserna. Det hävdar Riksrevisionen i en rapport där systemet med öppna jämförelser inom. Öppna jämförelser utvecklar äldreomsorgen. Socialstyrelsens arbete med att jämföra äldres vård och omsorg och informationen i Äldreguiden innebär att fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen ökar, replikerar Mona Heurgren. Publicerad: 26 januari 2012, 06:18. Det här är opinionsmaterial Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser Sverige Kommunerna rapporterar in massor av uppgifter till Socialstyrelsen för att kunna jämföra sig med andra och bli bättre inom sådant. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar för tredje året Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

2. Sedan starten med 2011 års Öppna jämförelser har Socialstyrelsen utvecklat nya indikatorer och justerat befintliga; se vidare Socialstyrelsen, 2014a, s. 10-11. 3. Jämför Socialstyrelsen, 2014a, s. 9, och se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå Öppna jämförelser. I Vården i siffror och genom Öppna jämförelser samarbetar Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola.

Öppna jämförelser av social barn- och - Socialstyrelse

i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbete. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd 2013 - Henrik Ahlgren 2 1 Inledning För femte gången genomför Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Ekonomiskt bistånd. Jämförelserna har tagits fram i samverkan med SKL1. Denna regionrapport är den femte i sitt slag. Hur data är insamlad redovisas ino förelser på området, samt att föreslå hur öppna jämförelser inom läke-medelsområdet ska utvecklas framgent. Framtagande av öppna jämförelser inom läkemedelsområdet ska ske utifrån det arbetssätt som skapats för det gemensamma arbetet mellan Socialstyrelsen och SKL för att utveckla och driva öppna jämförelser Nya Kälvestenintervjun - Socialstyrelsen

Öppna Jämförelser - Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 - Henrik Ahlgren 2 1 Inledning SKL1 och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse gällande Stöd till personer med funktionsnedsättning med fokus på att ge en överblick av kommunernas arbete inom funktionsnedsättning Nu finns resultaten av Öppna jämförelser av socialtjänsten 2016 på Socialstyrelsens webbplats. I år publiceras alla områden samtidigt. Det innebär att du kan få en överblick över hela socialtjänstens verksamhet. Vissa indikatorer går att jämföra mellan samtliga verksamhetsområden. Ett nytt område för i år är socialtjänstens krisberedskap

 1. Öppna jämförelser. I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom flera av de verksamhetsområden som kommunerna ansvarar för. Jämförelserna avser samtliga av landets 290 kommuner. Flera av jämförelserna återkommer varje år, medan andra publiceras med längre tidsintervall
 2. st ett dygn till följd av en olycka. diagram 2
 3. Öppna Jämförelser - Brottsoffer - våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2014 - Henrik Ahlgren 2 1 Inledning SKL1 och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer med fokus på att få överblick av kommunernas övergripand

Öppna jämförelser 2019 av vård och omsorg om äldre SK

 1. Övergripande Öppna jämförelser från Socialstyrelsen 2017 - En god vård? Sammanfattning Rapporten visar på en i många avseende betydlig förbättring över tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Kalmar län. Länet placerar sig i en helhetsbedömning bland de främsta i riket
 2. 6 Jämför Socialstyrelsen, 2014, s. 9, och se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå. Bakgrund och syftet med rapporten Den här rapporten är en regional sammanställning av resultaten för Göteborgsregionens kommuner i 201
 3. Det hävdar Riksrevisionen i en rapport där systemet med öppna jämförelser inom socialtjänsten har granskats. Systemet bygger till stor del på att kommunerna lägger ner massor av arbete på att rapportera in uppgifter om olika delar av socialtjänsten
 4. Därför ska utfallen i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ses som en beskrivning av situationen, snarare än en direkt följd av verksamheten i kommunen. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska
 5. skar
 6. Tjänsten innebär främst att strategiskt och operativt kommunicera Socialstyrelsens uppdrag inom öppna jämförelser. Vi söker dig som vill • ansvara för att både utveckla och förvalta kommunikationen av Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården • stödja projektledare i kommunikationsfrågo
 7. Regeringen beslutar att regeringsbeslutet den 25 juni 2009 avseende uppdrag att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten med mera (dnr S2009/5079/FST) ska ändras på så sätt att Socialstyrelsen senast den 31 maj årligen ska lämna en kortfattad redogörelse om hur arbetet fortlöper

Socialtjänstens krisberedskap SK

Pressinbjudan från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta målgruppen för öppna jämförelser är därför beslutsfattare och utförare på dessa nivåer. Syftet med öppna jämförelser Öppna jämförelserna!, Framväxten av indikatorer för kvalitet inom vård och omsorg om äldre 3 (19) 1. Inledning 1.1. Bakgrund Varje år publicerar SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Öppna jämförelser - Socialstyrelsen - Söderköpings kommu

Öppna beskrivning för: Indikatorområde n Filterkategori för Indikatorområde Välj att visa indikatorer inom ett visst indikatorsområde. Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Kontaktuppgifter socialstyrelsen@socialstyrelsen.se +46 (0)75-247 30 00 Kontakta os och Socialstyrelsen Öppna jämförelser gällande Barn- och ung-domsvården, Stöd till brottsoffer, våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, Ekonomiskt bistånd, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Hemlöshet och utestäng-ning från arbetsmarknaden, Missbruks- och beroendevården, samt Vård och omsorg om äldre Idag analyserar vi resultaten i Öppna jämförelser. Vi får hjälp av Socialstyrelsen och SKL. Det är roligt med siffror, framför allt för att de säger något om hur väl verksamheten lyckas erbjuda en fungerande vardag till kommuninvånarna. Nu funderar vi på hur vi ska använda siffrorna för att utveckla verksamheten. Här kan du läsa me Kommunerna rapporterar in massor av uppgifter till Socialstyrelsen för att kunna jämföra sig med Det hävdar Riksrevisionen i en rapport där systemet med öppna jämförelser inom.

Öppna jämförelser SK

Kommunerna rapporterar in massor av uppgifter till Socialstyrelsen för att kunna jämföra sig med andra och bli bättre inom sådant som Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser Öppna jämförelser folkhälsa 2019 är ett faktablad för kommun- och regionledning: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa. Se även Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Öppna publikationen Socialstyrelsen har för femte gången presenterat Öppna jämförelser socialtjänst, som är en omfattande undersökning av kommuners socialtjänst. Undersökningen omfattar alla Sveriges kommuner och ett antal stadsdelar i de större kommunerna Öppna jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet För tredje året i följd redovisar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämförelser av landstingens. Rapporter från Socialstyrelsen och Öppna jämförelser, publicerade under 2017. Vissa rapporter och underlag presenteras också i särskilda sammanställningar och bildserier där vi presenterar resultaten ur ett Västra Götalandsperspektiv. I dessa sammanställningar jämförs alltid resultat för Västra Götaland mot riksgenomsnitten

Kartläggning av vårdområden - Socialstyrelsen

Öppna jämförelser i socialtjänsten - begränsat bidrag till

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data utifrån olika aspekter av missbruks- och beroendevården vad gäller kvalitet, resultat och effektivitet samt att årligen redovisa dessa som öppna jämförelser. Öppna jämförelser baseras p Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen samarbetar sedan 2009 om Öppna jämförelser (ÖJ) inom socialtjänsten. Syftet med jämförelserna är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter, att göra den gemensam

Öppna jämförelser är ett utvecklingsarbete och en del i en långsiktig strategi för God Vård. God vård utvecklas när evidensbaserad kunskap, öppna jämförelser och förbättringsarbete samverkar i en helhet. I kommande rapporter räknar vi med att kunna presentera allt fler upp Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap 3 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap (MSB) publicerar för elfte gången Öppna jämförelser inom trygghet och säkerhet. Med Öppna Jämförelser vill SKL stimulera till utveckling och ökad effekti-vitet i kommunerna Det hävdar Riksrevisionen i en rapport där systemet med öppna jämförelser inom socialtjänsten har granskats. Systemet bygger till stor del på att kommunerna lägger ner massor av arbete på att rapportera in uppgifter om olika delar av socialtjänsten, data som de till stor del samlar in genom enkäter till invånare och brukare

Äldre SK

Funktionsnedsättning - LSS SK

Lägesrapportering och uppföljning - Socialstyrelse

Öppna jämförelser - Famn

 1. Enhetschef Öppna jämförelser 2 och tf Enhetschef Statistik 2 på Socialstyrelsen Stockholms län, Sverige Offentlig förvaltning. Socialstyrelsen
 2. Denna bildserie sammanfattar Öppna jämförelser 2015 - Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar ur ett Västra Götalandsperspektiv. I bildserien har vi för varje indikator i socialstyrelsens rapport listat resultaten för Västra Götaland, om de är bättre, sämre eller på samma nivå som riksgenomsnittet
 3. Enhetschef till Öppna jämförelser 2 Vi söker dig som vill leda enheten för öppna jämförelser 2 som är en nybildad enhet på avdelningen för statistik och jämförelser. Du kommer att vara ansvarig för redovisning och samordning av öppna jämförelser, dvs., att öppet redovisa indikatorbaserade jämförelser av processer, kvalitet och effektivitet
 4. Socialstyrelsen, i samarbete med SKL, presenterar år 2015 för sjätte gången öppna jämförel-ser av socialtjänstens stöd till personer med funktionsnedsättning. Årets öppna jämförelser omfattar resultatet av 63 indikatorer, varav 33 avser LSS-området och 30 avser insatser fö
 5. Fakta om Öppna jämförelser 2011 Öppna jämförelser är en årlig rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som jämför hälso- och sjukvården i Sverige

Kolad

 1. Sveriges Kommuner och Landsting, Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen publicerade den 12 oktober 2009 en rapport Öppna jämförelser kring folkhälsa. Publicerad 2012-07-06, Uppdaterad 2021-04-08 Kontakt . Telefonväxel. 0411 57 70 00 . Kontakta oss
 2. Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 2012 års rapport Vård och omsorg om äldre 2012, inom ramen för Öppna Jämförelser, med indikatorbaserade jämförelser av äldreomsorgen i alla landets 290 kommuner. Hela rapporten finns att hämta p
 3. kommer om möjligt att följas upp i kommande Öppna jämförelser. Ett särskilt tack riktas till MSB för hjälp i arbetet med att ta fram denna . rapport. Vi vill även tacka Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå), Socialstyrelsen och SOS Alarm för värdefullt samarbete. Rapporten ha
 4. Exakt hur de öppna jämförelserna av jämlik vård ska se ut eller vad de ska innehålla är inte klart ännu. I uppdraget till Socialstyrelsen skriver regeringen att myndigheten i maj ska presentera en plan för det fortsatta arbetet med öppna jämförelser inom området jämlik vård och möjliga metoder för att göra analyser av skillnaderna i vårdens genomförande
 5. Riksrevisionen granskar öppna jämförelser i socialtjänsten
 6. Öppna jämförelser publiceringskalender SK
Ökningen av ekonomiskt bistånd avstannar | AkademikernLevnadsförhållanden - Public_wwwSocialstyrelsen (2013)
 • Krackning av etan.
 • Как выглядит биткоин на компьютере.
 • Nyexaminerad sjuksköterska Norge.
 • Tussenrekening ING Betaalverzoek.
 • Is Mexico in North America.
 • Stadium Öppettider Uppsala.
 • Dustin Uppsala.
 • Bolia Soffbord glas.
 • Vitra Ersatzteile Gasfeder.
 • Whale sightings Newport Beach.
 • Viking Line taxfree öppettider.
 • Finnbodabergets seniorboende.
 • Rensa iPhone från virus.
 • Decentralized exchanges explained.
 • Folkpool trappa.
 • Telia tv paket stor med c more standard.
 • Dupont Dupont Tintin.
 • Bostadsrätt Örkelljunga.
 • Stock trade calculator.
 • Cronbach's alpha svenska.
 • Bitcoin hebelzertifikat Long.
 • Dia compe 11s road and 10s dynasys downtube shifters.
 • How to search in Google Scholar.
 • Luftvärmepump effektivitet minusgrader.
 • Tjärnberg Värdshus.
 • Fastighets trainee.
 • Korttidsboende kostnad.
 • Miku EXPO 2021 merch.
 • Danske Bank försäkring.
 • Blockchain Lehrbuch.
 • Time Out of Mind IMDb.
 • Snabba upp datorn Windows 7.
 • EnQuest rapport 2021.
 • Reddit gardening.
 • Dividend discount model Calculator.
 • Cbc ns.
 • Omnisexual flag.
 • Köpa Tungsten.
 • Capital gains computation worksheet.
 • Dekoration köksbänk.
 • Selenium find element by text.